Guide kring taksäkerhet

På Boverkets hemsida står det: ”Boverkets taksäkerhetsregler förebygger risker för olycksfall när man för byggnadens användning och drift behöver ta sig upp på taket, förflyttar sig på taket samt arbetar på taket.”

Taksäkerhet är något som vi på Hagmans Tak AB värdesätter och det är en självklar del i vår entreprenad. Montering av taksäkerhet underlättar för alla – allt från arbetsgivare och yrkesmän till fastighetsägare. Begreppet taksäkerhet omfattar arbetsmetoder, anordningar och utrustning för att personer ska kunna befinna sig på tak utan att riskera att falla. Nedan beskriver vi några av begreppen.

Gång- eller takbryggor
En gång- eller takbrygga krävs där du behöver förflytta dig. Den ska underlätta passage till serviceställen och du ska även kunna fästa din fallskyddsutrustning i den. För att ge bra grepp är ytan av ett grovt mönster och kanterna uppvika. En gångbrygga monteras horisontellt på taket medan en takbrygga eller takstege ska monteras längs med takets lutning.

 

Fallskydd
Under benämningen fallskydd går bland annat skyddsbågar och personlig fallskyddsutrustning (PFU), det ska finnas tillgängligt då fallhöjden är över 2 meter. En skyddsbåge fungerar som ett räcke för stöd vid gång på eller tillträde till taket. Räcket måste vara ca 1 meter högt och det övre och mellersta handräcket ska vara styva, det ska även gå att fästa fallskyddsutrustning i det. För att fästa PFU behövs kopplingssystem och till det räknas karbinhakar, säkerhetslina, falldämpare, kopplingskrok och justerlås m.m. Det finns också temporära skyddsräcken som används för stöd vid gång eller för att förhindra fall vid takmontering etc.

PFU
Till PFU räknas delarna sele och kopplingssystem, med andra ord de delar som tas med till och från arbetet. Några exempel på PFU vid takarbete är:

  • Stödutrustning – fungerar som stöd vid arbete på hala och lutande ytor
  • Fallskyddsutrustning – ska fånga upp en person vid ett fall över en takkant
  • Kvarhållande utrustning – finns för att hålla personer borta från bland annat takkanter med stor fallrisk

Permanenta delar såsom löpare och/eller glidlås ska finnas på förankringsanordning. Förankringen kan ske i skyddsbågar, snörasskydd eller ett nockräcke som ska fungera som stöd vid gång och som förankring av PFU.  

HagmansTak-Taksakerhet-Fasadstege

Fasadstege
En fasadstege ska finnas när tillträdeshöjden till taket är från 5-8 meter, det gäller även vid förflyttningar mellan taknivåer. När en fasadstege överstiger 4 meter ska det finnas förankringsanordningar för PFU i den. För att garantera säker passage bör fasadstegen fästas i takstegen.

HagmansTak-Taksakerhet-Snorasskydd

Snörasskydd
Snörasskydd är ett 150 mm högt räcke med bestämd täthet och hållfasthet. De bör monteras obrutna med början vid takfoten och sedan kan fler monteras upp mot taken. Det nedersta snörasskyddet ska skydda området nedanför taket mot fallande snö och fungera som ett stöd vid arbete vid takfot. Beroende på rådande snösituation och andra avgörande faktorer kan snörasskyddet se olika ut. Exempel på faktorer som kan spela in är i vilken snözon byggnaden finns, vilken typ av tak det är, lutningen på taket och vilka intilliggande byggnader som finns.

Läs mer om taksäkerhet på:
https://www.boverket.se/sv/byggande/sakerhet/taksakerhet/